ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา แพทยสภาได้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ในการสร้างศรัทธาในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ ศรัทธาที่แน่นแฟ้นของระหว่างประชาชน และแพทย์ ในความเชื่อมั่นของกระบวนการรักษาและการรู้เท่าทันของประชาชนต่อผลการรักษา มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเป็นพื้นฐานสำคัญของ การดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และการปฏิบัติงานของ แพทยสภา แพทยสภาได้กำกับมาตรฐานการดูแลรักษา ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับยกระดับมาตรฐาน การศึกษาวิชาการ การดูแลรักษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของแพทย์อย่างต่อเนื่องถึงระดับสากล เมื่อแพทยสภาก่อตั้งมาได้ครบ 50 ปี จึงเป็นโอกาสอันดี ที่แพทยสภาจะได้แสดงข้อมูล ทางวิชาการ ผลงานต่าง ๆ ที่ได้ทำมาพร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่จะผลักดัน ให้แพทยสภาทำงานต่อไป เพื่อเพิ่มพูนศรัทธา ความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนและ บุคลากรทางการแพทย์ให้แน่นแฟ้นต่อไป