ติดต่อเรา


แพทยสภา

ชั้น 7 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

โทร ประชาสัมพันธ์ 02 590 1886 ฝึกอบรม 02 590 1880 โทรสาร 02 591 8614-5


สำนักงานการประชุมวิชาการและการลงทะเบียน

โทร 02 714 2590 -1 และ 02 714 1487 โทรสาร 02 714 2656

Email: 50years.tmc@gmail.com